Анна Христова

АНИ.jpg

Анна Христова е психотерапевт към БАКПП и фамилен консултант към PISEP. Работи в Институт за психично здраве и развитие-филиал Пловдив от 2015г. Завършила е Магистърска програма „Психологично консултиране“ във ВСУ „Ч.Храбър“. Преминала е множество сертифицирани обучения и семинари по когнитивно-поведенческа психотерапия, системен подход при работа със семейства, второ ниво по „Емоционално фокусирана терапия“ за двойки към ICEEFT. Сертифицирана е за администриране и интерпретация на Проективен тест на Роршах и ТАТ. Участва във Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие (2016) с доклад на тема: „Параноидният симптом в психотерапевтичния процес“. Съавтор е (с проф.д.пс.н.В.Матанова) в публикацията „Cross-cultural factors and identity in adolescence“.