Д-р Златомира Костова

Д-р Златомира Костова е главен асистент, доктор по психология (2013). Преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра Психология. Автор е на монографията „Травма и родителстване“ (2018), на 35 студии и статии, отпечатани в престижни научни издания в страната и в чужбина. Научните й интереси са в областта на клиничната и консултативната психология. Член е на редакционната колегия на списание „Клинична и консултативна психология“ и на „Дружество на психолозите в България“.
Д-р Златомира Костова е преминала системно обучение и е сертифицирана като когнитивно-поведенчески психотерапевт. Участва във всички обучителни модули на БАКПП. През последните десет години д-р Златомира Костова асистира на обучителните модули по психодиагностика и в групите за личен опит и базови умения.
Професионалният й опит е свързан с диагностика, консултиране и психотерапия на деца, семейства, групи. Регионален директор на филиал Пловдив на Институт за психично здраве и развитие.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development