Елена Тодорова

Елена Тодорова е логопед в Институт за психично здраве и развитие от 2019г.

Придобила е бакалавърска степен по психология с допълнителна професионална
квалификация- Комуникативни нарушения и магистърска степен по логопедия в Нов български университет. Провежда логопедична терапия на деца с артикулационни нарушения, специфични езикови нарушения, и др. състояния свързани с особености в овладяването на езиково-говорните умения, също така има опит при работа с деца със специални образователни потребности. Професионалните й интереси са в областта на невропсихологията, езиковата и речева патология, дислексия, психология на развитието.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development