Галя Петкова

Галя Петкова е логопед в Институт за психично здраве и развитие - филиал Плевен от 2017г. Дипломиран бакалавър и магистър по Логопедия с профил „Комуникативни нарушения на развитието” и следдипломна квалификация по„Слухово-речева рехабилитация” в СУ „Св. Климент Охридски”. Сертифицирана за „Скринингов тест за оценка на развитието на деца от 3 г. до 3 г. 6 мес.” и скрининг за деца и подрастващи DP-3.
Интересите й са в областта на: Ранна превенция,закъснение в езиковото развитие, артикулационни нарушения, нарушения на ритъма и плавността на речта, сензорна дезинтеграция, диспраксия на развитието, дислексия.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development