Ирина Вълнева

Ирина Вълнева – клиничен психолог в Институт за психично здраве и развитие – София от Септември 2014 г. Бакалавър по психология – СУ „Св. Климент Охридски” – 2011 г. Магистър по Клинична и консултативна психология – СУ „Св. Климент Охридски” – 2014 г. Завършен модул по базови умения в Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Участие във Втори национален конгрес по Клинична психология с международно участие (2016) с доклади на теми: „Споделеното внимание при деца с нарушение от аутистичния спектър” и „Аутистичен спектър и хиперлексия”. Автор в сборник „Случаи от практиката на клиничния психолог” под редакцията на проф. Ваня Матанова. Научна публикация в списание Клинична и консултативна психология на тема „Фактори за аутистичноподобно поведение при атипичен аутизъм”.