Издателска дейност

Травма и родителстване

Травма и родителстване

автор: д-р Златомира Костова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2018

обем: 184 страници

тип корица: мека

език: български

Книгата разглежда травмата като психично състояние и представя проучване, свързано с описание на симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с нарушения в невропсихичното развитие. В нея се излага и собствен опит в консултирането и психотерапията със семейства с деца с нарушения в психичното развитие. Описани са и истории на майки, родителстващи деца с разстройства от аутистичния спектър.
Изданието поставя акценти върху отражението на травмата в психотерапията, където разгръщането на родителския капацитет е прекъснато от посттравматичен стрес и високите нива на тревожност. Това явление оказва влияние и върху сътрудничеството с професионалистите.

Да отгледаш дете с нарушение в невропсихичното развитие, е нелека задача за семейството. Когато това се случи, „Войната започва“ – всеки в двойката влиза в нея със собствен „арсенал“ (минал опит, конституция, годност за свързване, резилиентност). Резултатът в повечето случаи е едно дете, поставено на върха на семейната йерархия, удовлетворяваща собствените си проектирани желания. И още – травматична майка, оттеглил се баща и дете с богата емоционална и поведенческа симптоматика.

Книгата е подходяща за широк кръг от специалисти и студенти, обучаващи се в помагащи професии: клинични психолози, специални педагози, социални работници и всички, които се интересуват от дискутираната проблематика.

Психопатология, невронаука и психично развитие. Актуални проблеми (том 1)

Психопатология, невронаука и психично развитие. Актуални проблеми (том 1)

Сборник по клинична психология: том 1. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие

автори: Колектив

съставителство: под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д. пс. н. и проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2017

обем: 416 страници

тип корица: мека

език: български

Монографичният сборник „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. Включените произведения обхващат богатото интердисциплинарно поле, което се простира между невронауката и клиничната психология.
В последните десетилетия диалогът между тези дисциплини води до интензивни промени в обясняването на механизмите на психичните и поведенчески разстройства. Интегративният подход, при който се постига синергичен ефект от обединяването на методите и познанията на клиничната психология, психопатологията и невронауката, стои в основата на преосмислянето на диагностичните стратегии и терапевтични програми.
Настоящата книга е тематично и концептуално организирана в търсенето на най-значимите и актуални акценти на този диалог. В своята същност „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми“ предлага оригинално съчетание между научно-изследователски труд и задълбочено учебно ръководство за продължаващо образование. В този смисъл тя ще бъде едно изключително полезно четиво за студенти и професионалисти в областта на психологията, хуманитарните науки, неврологията, психиатрията и граничните с тях специалности.
 

Проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.
Медицински университет - Пловдив
Академик на Българската академия на науките и изкуствата

 

Психодиагностика и психотерапия. Актуални проблеми (том 2)

Психодиагностика и психотерапия. Актуални проблеми (том 2)

Сборник по клинична психология: том 2. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие

автори: Колектив

съставителство: под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д.пс.н. и доц. Павлина Петкова, д.м.

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2017

обем: 396 страници

тип корица: мека

език: български

Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. Включените в сборника доклади представят съвременното състояние на клиничната психология, възможностите на психодиагностиката и многообразието от психотерапевтични подходи. Психодиагностичните компетентности са достатъчно сигурна основа и гаранция за ефективна психотерапия.
Все повече се налага мнението, че в психотерапията е необходим интегративен, холистичен подход, който да разкрива и бъдещето, а не само миналото. Да прониква вътре, за да открие отвъд. Психотерапията не ни прави по-добри или по-лоши, а ни прави истински. Тя ни помага в осъзнаването и приемането на самия себе си, прави ни да бъдем в контакт със себе си, да правим избори и така да бъдем свободни.
Настоящата книга представя търсенията и опита на клиничните психолози, психотерапевти и психиатри в значими и актуални проблеми на нашето съвремие по отношение на психичното здраве и благополучие. „Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” съчетава характеристиките на практически наръчник и учебно пособие, необходимо по дългия път на придобиване на професионални компетентности и житейска мъдрост. Този монографичен сборник е изключително полезно четиво за всички професионалисти от помагащите професии, за които психичното здраве е кауза и смисъл.

 

Проф. Ваня Матанова, д.пс.н.
 
Директор на Магистърска програма
 
„Клинична психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“,
 
Директор на Института за психично здраве и развитие

Детска невропсихология. Нарушения на екзекутивните функции

Детска невропсихология. Нарушения на екзекутивните функции

автор: Проф. д.пс.н.  Ваня Матанова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2016

обем: 156 страници

тип корица: мека

език: български

В хода на израстването и обучението нормалното развитие на детето предполага естественото усъвършенстване на способността умело да прилага стратегии и подходи за решаването на различни проблеми. Екзекутивните функции са от решаващо значение при този процес и имат основна роля за справянето с нови ситуации, тъй като осигуряват поведението. При някои заболявания, например аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и други, обаче дори и успешно функциониращите деца демонстрират съществени пропуски в уменията си за интроспекция, саморефлексия, концентрация и адаптивно мислене. Тези деца не умеят да предположат последствията на действията си и да мислят в перспектива. Основен фокус на книгата са точно тези проблеми, като се предлагат научни дефиниции и съвременни терапевтични стратегии.
Случаи от практиката на клиничния психолог

Случаи от практиката на клиничния психолог

автор(и): Колектив

съставителство: под редакцията на проф. д.пс.н.  Ваня Матанова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2016

обем: 228 страници

тип корица: мека

език: български

Книги, касаещи анализа на терапевтичната дейност са рядкост у нас. Известно е, че личните изводи и наблюдения, описания на случаи, анализа на продукция и др. са изключително важни за ефективността на психотерапевтичния процес. Тези анализи определят кое е това, което кара хората да ходят на психотерапия, кое ги задържа в процеса и кое е това, което ги кара да отчитат нейната ефективност. Психотерапевтът работи чрез своята личност, знания и умения, осигурява доверителни, искрени и топли отношения, помага за разпознаване на потребности, желания и емоции.
Привързаност там и тогава, тук и сега

Привързаност там и тогава, тук и сега

автор: Проф. д.пс.н.  Ваня Матанова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2015

обем: 216 страници

тип корица: мека

език: български

Книгата е изключително навременна, спрямо актуалната потребност в психотерапевтичната практика за ефективен терапевтичен подход към сложните взаимовръзки на разстройствата на привързаността в ранното детство и последвалото дисхармонично личностово развитие с провали в социалното функциониране, през зрелостта.
Епълки - емоции/интелигентност

Епълки и приятели

създател: New Communication Studio

година на създаване: 2013

Епълки е първата интерактивна образователна игра, тренираща емоционалната интелигентност. Епълки е забавна мултимедийна игра за обучение на деца в предучилищна възраст (3-5 години), начална училищна възраст (6-7 години) и нагоре, която показва и обяснява 16 базови емоции и състояния. Създадена е съвместно с психолози от "Институт за психично здраве и развитие" след дългогодишна работа и проучвания. За повече информация относно играта може да проверите в Google Play Store.

Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата

Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците

автори: Проф. д.пс.н.  Ваня Матанова; доц. д-р Екатерина Тодорова

издател: Министерство на образованието, науката и младежта

година на издаване: 2013

обем: 197 страници

тип корица: мека

език: български

Настоящото ръководство е в резултат на дългогодишна терапевтична и диагностична дейност на авторите в областта на нарушенията в детското развитие. Много често се цитира фразата, че за зрелостта на едно общество се съди по отношението му към слабите и немощните. Но те не винаги се нуждаят от финансови средства, а от елементарна подкрепа, защита и приемане. За съжаление нашето общество все още е нетолерантно към патологията и даже към вариантите на норма. Тази толерантност може да бъде култивирана, развита, ако тях ги има около нас. Различията всъщност формират индивидуалността и уникалността на всеки един от нас.
DDE - 2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

DDE - 2

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

Джузепе Сартори, Ремо Жоб, Патрицио Тресолди
Българска адаптация:
Проф. д.пс.н. Ваня Матанова и
доц. д-р Екатерина Тодорова
в сътрудничество с Мартин Колев
DDE-2 е тестова батерия за оценка на дислексия на развитието. Тя е предназначена за ученици от 2-ри до 8-ми клас и се базира върху невропсихологичния модел на четенето на Coltheart (Dual Route Model). Батерията позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта.

DDE-2 се състои от 8 субтеста (част от тях са свързани с четенето, а други с писането) – четене на думи и не-думи, избор на омофонни думи, четене на вярно и невярно написани думи, диктуване на думи и не-думи с различна дължина и правописна сложност, диктуване на изречения с думи със сложен правопис.
 

Сборник по клинична и консултативна психология

Сборник по клинична и консултативна психология

съставителство: под редакцията на проф. д.пс.н.  Ваня Матанова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2012

обем: 468 страници

тип корица: мека

език: български


Книгата е издадена съвместно със СУ "Св.Климент Охридски" - магистърска програма по клинична и консултативна психология, с Българската асоциация по клинична и консултативна психология, с Институт за психично здраве и развитие - София и с Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"- Институт за психологично консултиране.
Включени са научни доклади, съвременни проучвания и нови терапевтични подходи, изложени на Първия национален конгрес по клинична и консултативна психология, състоял се от 29.VI. до 01.VII.2012 г. в гр.София.
Списание клинична и консултативна психология

Сп. "Клинична и консултативна психология" 

издател: ИК "Стено"

формат: 205 х 295мм

тип корица: мека

език: български


Първият брой на списание "Клинична и консултативна психология" е издаден през 2009г. Оттогава списанието излиза в 4 броя в рамките на една календарна година. Целта на списанието е да представя, популяризира и запознава читателите с множество сфери на клиничната и консултативна психология.
Аутизъм

Аутизъм.  Диференциална диагноза

автор: Проф. д.пс.н. Ваня Матанова

издател: Софи-Р

година на издаване: 2007

обем: 268 страници

тип корица: мека

език: български

Книгата представя научното знание за аутизма на висок професионален език и е предназначена преди всичко за професионалисти, но може да бъде осмислена и от родители, които вече са навлезли по-дълбоко в темата аутизъм.

Психология на аномалното развитие

Психология на аномалното развитие

автор: Проф. д.пс.н. Ваня Матанова

издател: Софи-Р

година на издаване: 2006

обем: 287 страници

тип корица: мека

език: български

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development