Издателска дейност

Ментализация и клинична практика
Сборник Трети Конгрес.jpg

Ментализация и клинична практика

Сборник доклади от Третия национален конгрес по клинична психология с международно участие София, 2020 г.

 

автори: Колектив

съставителство: под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д. пс. н.

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2020

обем: 528 страници

тип корица: мека

език: български

Сборникът съдържа избрани доклади от Третия национален конгрес по клинична психология с международно участие – София, 2020 г., и представя съвременни проблеми на клиничната психология с акцент върху ментализацията. Представени са изследвания, структурирани около терапевтични резултати, основани на доказателства, които показват, че ментализационно-базираната терапия е подходяща и ефективна за различни нозологии в различни възрастови групи и в различен контекст. Развитието на теорията за ментализацията е илюстрирано чрез свързването ѝ с различни терапевтични подходи и клинични емпирични изследвания.

Проективният тематично-аперцептивен тест за възрастни и деца
TAT & CAT.jpg

Проективният тематично-аперцептивен тест за възрастни и деца

автор: доц. П. Петкова, проф. В. Матанова, д.пс.н. и колектив

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2020

обем: 292 страници

тип корица: мека

език: български

Както е известно, психопатолозите нямат директен достъп до психичния живот на пациента и търсят индиректни пътища, за да постигнат т. нар. херменевтична интерпретация на неговия преживелищен свят. Проективните методи и по-специално тематично аперцептивният тест имат доказани възможности в тази насока, като отварят врати към глъбините на човешката душевност. Новата книга за ТАТ е резултат на дългогодишен опит на водещи клинични психолози начело с доц. П. Петкова и проф. В. Матанова.

Освен систематичното представяне на теоретичните предпоставки на теста, особено внимание предизвиква богатството на интерпретативни протоколи за работа, което представлява истинско поле за обучение. Но за мен ценността на тази книга идва не само от знанията и уменията, които може да предаде, но и от идеите, които може да породи. Например разказът по картина на ТАТ ми поражда асоциация за отношенията между факт и фикция. Фактът е предоставеният сюжет в картината, а фикцията е измисленият разказ, в който пациентът проектира някои възможности, реално случили се или въображаеми, от своето минало. Измисленият разказ притежава способността да изпълнява някакви катарзисни ефекти или реагира на някакви желания. Във връзка с това Пол Рикьор казва, че измислицата притежава „евристичната сила” да пренаписва реалността, както ние я знаем.


Проф. д-р Георги Попов, д.м.н.

Brain-Based Treatment. A New Approach or a Well-forgotten Old One?
Brain-based treatment.jpg

Brain-based Treatment. A new approach or a well-forgotten old one?

 

автори: Vanya Matanova, Martin Kolev, Pia Tohme, Zlatomira Kostova

издател: Nova Science Pub Inc

година на издаване: 2020

обем: 197 страници

тип корица: твърда

език: английски

 

What is the influence of psychotherapy over the brain functioning? Is it possible for us to determine in which type of psychotherapy the most significant changes in the brain functioning are observed? If the influence of psychotherapy over the brain is a fact, does this fundamentally change the training in psychology, psychiatry and psychotherapy and the inclusion of knowledge from the basic sciences? Psychotherapy can be considered as a type of training that stimulates the patient to learn how to change their behaviour, thinking and regulation of emotions. Psychotherapy is much more than an opportunity to talk to someone with good listening skills. Understanding the relationship between psychotherapy and brain functions is stimulating news and changes the traditional thinking about the place of psychotherapy and pharmacotherapy, the relations between them in the process of overcoming mental problems and diseases. Psychotherapy is assumed to be a form of learning which suggests that the uptake of information in the process of psychotherapy leads to a change in the expression of genes, thus changing the strength of synaptic connections. The gene sequence does not change under the influence of the environment, but the ability of genes to direct the synthesis of individual proteins depends on environmental factors and is regulated by their influence (Candel,1998). This explains the phenotypic differences between monozygotic twins and discordance of diseases, such as schizophrenia. Any mental condition is a brain state and any mental disorder is a disorder in the work of the brain. The effect of treatment of mental disorders is associated with an effect on structural and functional changes in the brain (Candel,1998). Neuroimaging gives an objective diagnostics of mental disorders, revealing the reasons for their occurrence and therefore allows for the development of more effective methods of treatment and psychotherapy.

Емоционална регулация при разстройства от аутистичния спектър
Емоционална регулация при АС.jpg

Емоционална регулация при разстройства от аутистичния спектър

 

автор: д-р Златомира Костова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2020

обем: 128 страници

тип корица: мека

език: български

Практико-приложният принос на книгата е свързан с разработения и апробиран индивидуален профил за емоционално-афективно функциониране и развитие при разстройства от аутистичния спектър, както и въпросника за родители, отглеждащи такива деца.

Травма и родителстване
Травма и родителстване.jpg

Травма и родителстване

автор: д-р Златомира Костова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2018

обем: 184 страници

тип корица: мека

език: български

Книгата разглежда травмата като психично състояние и представя проучване, свързано с описание на симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с нарушения в невропсихичното развитие. В нея се излага и собствен опит в консултирането и психотерапията със семейства с деца с нарушения в психичното развитие. Описани са и истории на майки, родителстващи деца с разстройства от аутистичния спектър.
Изданието поставя акценти върху отражението на травмата в психотерапията, където разгръщането на родителския капацитет е прекъснато от посттравматичен стрес и високите нива на тревожност. Това явление оказва влияние и върху сътрудничеството с професионалистите.

Да отгледаш дете с нарушение в невропсихичното развитие, е нелека задача за семейството. Когато това се случи, „Войната започва“ – всеки в двойката влиза в нея със собствен „арсенал“ (минал опит, конституция, годност за свързване, резилиентност). Резултатът в повечето случаи е едно дете, поставено на върха на семейната йерархия, удовлетворяваща собствените си проектирани желания. И още – травматична майка, оттеглил се баща и дете с богата емоционална и поведенческа симптоматика.

Книгата е подходяща за широк кръг от специалисти и студенти, обучаващи се в помагащи професии: клинични психолози, специални педагози, социални работници и всички, които се интересуват от дискутираната проблематика.

Психопатология, невронаука и психично развитие. Актуални проблеми (том 1)

Психопатология, невронаука и психично развитие. Актуални проблеми (том 1)

Сборник по клинична психология: том 1. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие

автори: Колектив

съставителство: под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д. пс. н. и проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2017

обем: 416 страници

тип корица: мека

език: български

Монографичният сборник „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. Включените произведения обхващат богатото интердисциплинарно поле, което се простира между невронауката и клиничната психология.
В последните десетилетия диалогът между тези дисциплини води до интензивни промени в обясняването на механизмите на психичните и поведенчески разстройства. Интегративният подход, при който се постига синергичен ефект от обединяването на методите и познанията на клиничната психология, психопатологията и невронауката, стои в основата на преосмислянето на диагностичните стратегии и терапевтични програми.
Настоящата книга е тематично и концептуално организирана в търсенето на най-значимите и актуални акценти на този диалог. В своята същност „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми“ предлага оригинално съчетание между научно-изследователски труд и задълбочено учебно ръководство за продължаващо образование. В този смисъл тя ще бъде едно изключително полезно четиво за студенти и професионалисти в областта на психологията, хуманитарните науки, неврологията, психиатрията и граничните с тях специалности.
 

Проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.
Медицински университет - Пловдив
Академик на Българската академия на науките и изкуствата

 

Психодиагностика и психотерапия. Актуални проблеми (том 2)

Психодиагностика и психотерапия. Актуални проблеми (том 2)

Сборник по клинична психология: том 2. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие

автори: Колектив

съставителство: под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д.пс.н. и доц. Павлина Петкова, д.м.

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2017

обем: 396 страници

тип корица: мека

език: български

Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. Включените в сборника доклади представят съвременното състояние на клиничната психология, възможностите на психодиагностиката и многообразието от психотерапевтични подходи. Психодиагностичните компетентности са достатъчно сигурна основа и гаранция за ефективна психотерапия.
Все повече се налага мнението, че в психотерапията е необходим интегративен, холистичен подход, който да разкрива и бъдещето, а не само миналото. Да прониква вътре, за да открие отвъд. Психотерапията не ни прави по-добри или по-лоши, а ни прави истински. Тя ни помага в осъзнаването и приемането на самия себе си, прави ни да бъдем в контакт със себе си, да правим избори и така да бъдем свободни.
Настоящата книга представя търсенията и опита на клиничните психолози, психотерапевти и психиатри в значими и актуални проблеми на нашето съвремие по отношение на психичното здраве и благополучие. „Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” съчетава характеристиките на практически наръчник и учебно пособие, необходимо по дългия път на придобиване на професионални компетентности и житейска мъдрост. Този монографичен сборник е изключително полезно четиво за всички професионалисти от помагащите професии, за които психичното здраве е кауза и смисъл.

 

Проф. Ваня Матанова, д.пс.н.
 
Директор на Магистърска програма
 
„Клинична психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“,
 
Директор на Института за психично здраве и развитие

Детска невропсихология. Нарушения на екзекутивните функции

Детска невропсихология. Нарушения на екзекутивните функции

автор: Проф. д.пс.н.  Ваня Матанова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2016

обем: 156 страници

тип корица: мека

език: български

В хода на израстването и обучението нормалното развитие на детето предполага естественото усъвършенстване на способността умело да прилага стратегии и подходи за решаването на различни проблеми. Екзекутивните функции са от решаващо значение при този процес и имат основна роля за справянето с нови ситуации, тъй като осигуряват поведението. При някои заболявания, например аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и други, обаче дори и успешно функциониращите деца демонстрират съществени пропуски в уменията си за интроспекция, саморефлексия, концентрация и адаптивно мислене. Тези деца не умеят да предположат последствията на действията си и да мислят в перспектива. Основен фокус на книгата са точно тези проблеми, като се предлагат научни дефиниции и съвременни терапевтични стратегии.
Случаи от практиката на клиничния психолог

Случаи от практиката на клиничния психолог

автор(и): Колектив

съставителство: под редакцията на проф. д.пс.н.  Ваня Матанова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2016

обем: 228 страници

тип корица: мека

език: български

Книги, касаещи анализа на терапевтичната дейност са рядкост у нас. Известно е, че личните изводи и наблюдения, описания на случаи, анализа на продукция и др. са изключително важни за ефективността на психотерапевтичния процес. Тези анализи определят кое е това, което кара хората да ходят на психотерапия, кое ги задържа в процеса и кое е това, което ги кара да отчитат нейната ефективност. Психотерапевтът работи чрез своята личност, знания и умения, осигурява доверителни, искрени и топли отношения, помага за разпознаване на потребности, желания и емоции.
Привързаност там и тогава, тук и сега

Привързаност там и тогава, тук и сега

автор: Проф. д.пс.н.  Ваня Матанова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2015

обем: 216 страници

тип корица: мека

език: български

Книгата е изключително навременна, спрямо актуалната потребност в психотерапевтичната практика за ефективен терапевтичен подход към сложните взаимовръзки на разстройствата на привързаността в ранното детство и последвалото дисхармонично личностово развитие с провали в социалното функциониране, през зрелостта.
Епълки - емоции/интелигентност

Епълки и приятели

създател: New Communication Studio

година на създаване: 2013

Епълки е първата интерактивна образователна игра, тренираща емоционалната интелигентност. Епълки е забавна мултимедийна игра за обучение на деца в предучилищна възраст (3-5 години), начална училищна възраст (6-7 години) и нагоре, която показва и обяснява 16 базови емоции и състояния. Създадена е съвместно с психолози от "Институт за психично здраве и развитие" след дългогодишна работа и проучвания. За повече информация относно играта може да проверите в Google Play Store.

Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата

Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците

автори: Проф. д.пс.н.  Ваня Матанова; доц. д-р Екатерина Тодорова

издател: Министерство на образованието, науката и младежта

година на издаване: 2013

обем: 197 страници

тип корица: мека

език: български

Настоящото ръководство е в резултат на дългогодишна терапевтична и диагностична дейност на авторите в областта на нарушенията в детското развитие. Много често се цитира фразата, че за зрелостта на едно общество се съди по отношението му към слабите и немощните. Но те не винаги се нуждаят от финансови средства, а от елементарна подкрепа, защита и приемане. За съжаление нашето общество все още е нетолерантно към патологията и даже към вариантите на норма. Тази толерантност може да бъде култивирана, развита, ако тях ги има около нас. Различията всъщност формират индивидуалността и уникалността на всеки един от нас.
DDE - 2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

DDE - 2

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

Джузепе Сартори, Ремо Жоб, Патрицио Тресолди
Българска адаптация:
Проф. д.пс.н. Ваня Матанова и
доц. д-р Екатерина Тодорова
в сътрудничество с Мартин Колев
DDE-2 е тестова батерия за оценка на дислексия на развитието. Тя е предназначена за ученици от 2-ри до 8-ми клас и се базира върху невропсихологичния модел на четенето на Coltheart (Dual Route Model). Батерията позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта.

DDE-2 се състои от 8 субтеста (част от тях са свързани с четенето, а други с писането) – четене на думи и не-думи, избор на омофонни думи, четене на вярно и невярно написани думи, диктуване на думи и не-думи с различна дължина и правописна сложност, диктуване на изречения с думи със сложен правопис.
 

Сборник по клинична и консултативна психология

Сборник по клинична и консултативна психология

съставителство: под редакцията на проф. д.пс.н.  Ваня Матанова

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2012

обем: 468 страници

тип корица: мека

език: български


Книгата е издадена съвместно със СУ "Св.Климент Охридски" - магистърска програма по клинична и консултативна психология, с Българската асоциация по клинична и консултативна психология, с Институт за психично здраве и развитие - София и с Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"- Институт за психологично консултиране.
Включени са научни доклади, съвременни проучвания и нови терапевтични подходи, изложени на Първия национален конгрес по клинична и консултативна психология, състоял се от 29.VI. до 01.VII.2012 г. в гр.София.
Списание клинична и консултативна психология

Сп. "Клинична и консултативна психология" 

издател: ИК "Стено"

формат: 205 х 295мм

тип корица: мека

език: български


Първият брой на списание "Клинична и консултативна психология" е издаден през 2009г. Оттогава списанието излиза в 4 броя в рамките на една календарна година. Целта на списанието е да представя, популяризира и запознава читателите с множество сфери на клиничната и консултативна психология.
Аутизъм

Аутизъм.  Диференциална диагноза

автор: Проф. д.пс.н. Ваня Матанова

издател: Софи-Р

година на издаване: 2007

обем: 268 страници

тип корица: мека

език: български

Книгата представя научното знание за аутизма на висок професионален език и е предназначена преди всичко за професионалисти, но може да бъде осмислена и от родители, които вече са навлезли по-дълбоко в темата аутизъм.

Психология на аномалното развитие

Психология на аномалното развитие

автор: Проф. д.пс.н. Ваня Матанова

издател: Софи-Р

година на издаване: 2006

обем: 287 страници

тип корица: мека

език: български