Милена Рачовска

Милена Рачовска.png

Милена Рачовска е психолог в Институт за психично здраве и развитие – филиал Плевен. Придобила е магистърска степен по  психология към ВТУ „Св. Св. Климент Охридски“ гр. Велико Търново. Следдипломна квалификация „Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност“ към СУ „Климент Охридски“.

Участие в група за личен опит в парадигмата на когнитивно-поведенческа психотерапия. В момента участва в група за базови умения в когнитивно-поведенческа психотерапия от ИПЗР. Участие във Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие с научен доклад на тема: „ Корекционно-компенсаторна програма за деца със специални образователни потребности – комплексна и интензивна психологическа помощ и подкрепа“. Участие с доклад в Национална конференция “Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващо образование”, Варна. Лектор в „Академия на родители“ Плевен на тема  "Сензорните игри и развиване на сетивните умения на детето". Участва в редица национални и международни обучения. Сертифициран PECS  терапевт.