Събития

Трети национален конгрес по клинична психология

Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие

За трети път София беше домакин на Трети национален конгрес по Клинична психология с международно участие, който се проведе от 15 до 18 октомври 2020г. в парк-хотел Витоша. Във връзка с епидемичната ситуация Конгресът се проведе в хибридна форма. Темата на конгреса бе: Ментализацията в клиничната практика. Организатори на конгреса са Институт за психично здраве и развитие и СУ“Св. Кл. Охридски" - магистърска програма по Клинична психология. На конгреса се представиха 103 участници, ангажирани с проблемите на психичното здраве и клиничната практика. С доклади и съобщения участваха 87 български специалисти и 16 чуждестранни гости от САЩ, Русия, Ливан, Португалия, Швеция и др. За пръв път на Балканите се организира международен научен форум, посветен на Ментализацията и клиничната практика.
Научната програма на Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие съдържаше постерна сесия и 5 секции: психодиагностика, психотерапия, Covid-19, психопатология и ментализация. Разглеждани бяха съвременни проблеми на клиничната психология, с акцент върху ментализацията. Представени бяха изследвания, структурирани около терапевтични резултати, основани на доказателства, които показват, че ментализационно-базираната терапия е подходяща и ефективна за различни нозологии в различни възрастови групи и в различен контекст. Развитието на теорията за ментализацията бе илюстрирано чрез свързването й с различни терапевтични подходи и клинични емпирични изследвания.
Ние, специалистите в областта на психичното здраве, се срещаме с нова, предизвикателна и непредвидима ситуация. Настоящата здравна криза изисква търсене на нови решения. Това е уникална възможност да изпробваме нашата компетентност и креативност. За нас е ясно, че такава криза е предизвикателство за нашата психична устойчивост и отговорност. Пандемията поставя обществото ни под изключително здравословно, емоционално и икономическо бреме. Трябва да останем умерено позитивни единомишленици, за да преминем през тази криза. За постигането на позитивни резултати е необходима консолидация на усилията на всички специалисти, работещи в областта на психичното здраве. Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие предложи възможност за повишаване на нашите компетентности, за обмен на научни новости и добри практики, което спомогна да запазим професионалните и личните си контакти и да преосмислим света по колективен, съпричастен и подкрепящ начин.

Мини Академия за родители на колела

Мини Академия за родители на колела 

гр. Плевен

Събитията от серията “Мини Академия за Родители” се случват, за да предоставят пространство, в което родителите да се запознават, вдъхновяват и да обменят опит; където бизнесът, неправителственият сектор и обществото, застават заедно зад общата кауза да възпитаваме по-добри деца.

На 10. ноември 2018 в "Панорама" МОЛ - гр. Плевен Милена Рачовска (ИПЗР - филиал Плевен) представи темата "Сензорните игри и развиване на сетивните умения на детето", която показва важността от стимулиране на сетивата, на даване свобода на детето да се цапа и твори, подтикване на неговия стремеж и естествената потребност да изследва и да се развива. Децата „не виждат“ правилно без ръце, затова връзката между ръцете и ума е ключова за сензорното познание. С нея детето отключва своя свят по един пълноценен начин. Сензорните игри подпомагат естественото му  развитие и дават усещане за собствена идентичност и усещане за сигурност.

Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

BG05M2ОP001-3.003-0001

Институт за психично здраве и развитие взе участие в проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие", който е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основните цели на проекта са изграждане на образователна среда за:

  • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;

  • по-високо качество и по-добър достъп до образование;

  • ранна превенция на обучителни затруднения;

  • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);

  • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;

  • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

Втори национален конгрес по клинична психология

Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие

Програмата на този конгрес беше изпълнена с прекрасни теми за психично здраве и психотерапия, които събират участници с различни интереси. Голяма част от участниците в Конгреса бяха млади колеги, което е белег за приемствеността в нашата колегия и възможност да обсъдим настоящата практика и да очертаем бъдещите перспективи на развитие.  Вярваме в положителния и благотворен отзвук на това научно събитие и че този форум ще възбуди голям интерес от страна на специалистите в областта на клиничната психология, психотерапия и невронауки както на национално, така и на международно ниво.

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

© 2017 by Institute of Mental Health and Development