Събития

Трети национален конгрес по клинична психология

Трети нац конгрес.jpg

Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие

За трети път София беше домакин на Трети национален конгрес по Клинична психология с международно участие, който се проведе от 15 до 18 октомври 2020г. в парк-хотел Витоша. Във връзка с епидемичната ситуация Конгресът се проведе в хибридна форма. Темата на конгреса бе: Ментализацията в клиничната практика. Организатори на конгреса са Институт за психично здраве и развитие и СУ“Св. Кл. Охридски" - магистърска програма по Клинична психология. На конгреса се представиха 103 участници, ангажирани с проблемите на психичното здраве и клиничната практика. С доклади и съобщения участваха 87 български специалисти и 16 чуждестранни гости от САЩ, Русия, Ливан, Португалия, Швеция и др. За пръв път на Балканите се организира международен научен форум, посветен на Ментализацията и клиничната практика.
Научната програма на Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие съдържаше постерна сесия и 5 секции: психодиагностика, психотерапия, Covid-19, психопатология и ментализация. Разглеждани бяха съвременни проблеми на клиничната психология, с акцент върху ментализацията. Представени бяха изследвания, структурирани около терапевтични резултати, основани на доказателства, които показват, че ментализационно-базираната терапия е подходяща и ефективна за различни нозологии в различни възрастови групи и в различен контекст. Развитието на теорията за ментализацията бе илюстрирано чрез свързването й с различни терапевтични подходи и клинични емпирични изследвания.
Ние, специалистите в областта на психичното здраве, се срещаме с нова, предизвикателна и непредвидима ситуация. Настоящата здравна криза изисква търсене на нови решения. Това е уникална възможност да изпробваме нашата компетентност и креативност. За нас е ясно, че такава криза е предизвикателство за нашата психична устойчивост и отговорност. Пандемията поставя обществото ни под изключително здравословно, емоционално и икономическо бреме. Трябва да останем умерено позитивни единомишленици, за да преминем през тази криза. За постигането на позитивни резултати е необходима консолидация на усилията на всички специалисти, работещи в областта на психичното здраве. Трети национален конгрес по клинична психология с международно участие предложи възможност за повишаване на нашите компетентности, за обмен на научни новости и добри практики, което спомогна да запазим професионалните и личните си контакти и да преосмислим света по колективен, съпричастен и подкрепящ начин.

Мини Академия за родители на колела

Мини Академия.jpg

Мини Академия за родители на колела 

гр. Плевен

Събитията от серията “Мини Академия за Родители” се случват, за да предоставят пространство, в което родителите да се запознават, вдъхновяват и да обменят опит; където бизнесът, неправителственият сектор и обществото, застават заедно зад общата кауза да възпитаваме по-добри деца.

На 10. ноември 2018 в "Панорама" МОЛ - гр. Плевен Милена Рачовска (ИПЗР - филиал Плевен) представи темата "Сензорните игри и развиване на сетивните умения на детето", която показва важността от стимулиране на сетивата, на даване свобода на детето да се цапа и твори, подтикване на неговия стремеж и естествената потребност да изследва и да се развива. Децата „не виждат“ правилно без ръце, затова връзката между ръцете и ума е ключова за сензорното познание. С нея детето отключва своя свят по един пълноценен начин. Сензорните игри подпомагат естественото му  развитие и дават усещане за собствена идентичност и усещане за сигурност.

IMG-c90c10b8334cb5ca5a9d343971527012-V
IMG-c90c10b8334cb5ca5a9d343971527012-V

press to zoom
IMG-26e4056a4603ff14ca0d9c7cacb3397a-V
IMG-26e4056a4603ff14ca0d9c7cacb3397a-V

press to zoom
IMG-cdb119e5229f05a6f6cf50e7be0588ee-V
IMG-cdb119e5229f05a6f6cf50e7be0588ee-V

press to zoom
IMG-c90c10b8334cb5ca5a9d343971527012-V
IMG-c90c10b8334cb5ca5a9d343971527012-V

press to zoom
1/4

Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

BG05M2ОP001-3.003-0001

Институт за психично здраве и развитие взе участие в проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие", който е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основните цели на проекта са изграждане на образователна среда за:

  • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;

  • по-високо качество и по-добър достъп до образование;

  • ранна превенция на обучителни затруднения;

  • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);

  • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;

  • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

Втори национален конгрес по клинична психология

Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие

Програмата на този конгрес беше изпълнена с прекрасни теми за психично здраве и психотерапия, които събират участници с различни интереси. Голяма част от участниците в Конгреса бяха млади колеги, което е белег за приемствеността в нашата колегия и възможност да обсъдим настоящата практика и да очертаем бъдещите перспективи на развитие.  Вярваме в положителния и благотворен отзвук на това научно събитие и че този форум ще възбуди голям интерес от страна на специалистите в областта на клиничната психология, психотерапия и невронауки както на национално, така и на международно ниво.