Психопатология, невронаука и психично развитие. Актуални проблеми (том 1)

Психопатология, невронаука и психично развитие. Актуални проблеми (том 1)

Сборник по клинична психология: том 1. Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие

автори: Колектив

съставителство: под научната редакция на проф. Ваня Матанова, д. пс. н. и проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.

издател: ИК "Стено"

година на издаване: 2017

обем: 416 страници

тип корица: мека

език: български

 

Монографичният сборник „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г. Включените произведения обхващат богатото интердисциплинарно поле, което се простира между невронауката и клиничната психология.
В последните десетилетия диалогът между тези дисциплини води до интензивни промени в обясняването на механизмите на психичните и поведенчески разстройства. Интегративният подход, при който се постига синергичен ефект от обединяването на методите и познанията на клиничната психология, психопатологията и невронауката, стои в основата на преосмислянето на диагностичните стратегии и терапевтични програми.
Настоящата книга е тематично и концептуално организирана в търсенето на най-значимите и актуални акценти на този диалог. В своята същност „Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми“ предлага оригинално съчетание между научно-изследователски труд и задълбочено учебно ръководство за продължаващо образование. В този смисъл тя ще бъде едно изключително полезно четиво за студенти и професионалисти в областта на психологията, хуманитарните науки, неврологията, психиатрията и граничните с тях специалности.
 

Проф. Дроздстой Стоянов, д.м.н.
Медицински университет - Пловдив
Академик на Българската академия на науките и изкуствата

Съдържание:
 

ЧАСТ I. СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В НЕВРОНАУКАТА И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 7
 

Неконвенционални подходи към валидирането на клиничните инструменти (Пример за транслационно валидиране на скалата за депресия на Фон Церсен с функционално магнитно-резонансно изобразяване)
Дроздстой Ст. Стоянов, Севдалина Кандиларова,
Николай Сираков, Магдалена Стоева, Кичка Г. Велкова 9

 

Проблема агрессивности, насилия и враждебности в клинической психологии и психиатрии как вызов XXI века

С. Н. Ениколопов 19
 

За психологичните и медицинските компоненти в психосоматиката
Anna Shtrahova, Мikhail Berebin 30

 

 

ЧАСТ II. ПРОБЛЕМИ НА КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА В ПСИХОПАТОЛОГИЯТА 35
 

Възприемане на образите и емоционално инвестиране в разказите на ТАТ при депресивни и тревожни разстройства
Доц. П. Петкова, С. Димитрова 37

 

Алекситимия – липсата на думи за чувствата
Траянка Бойкова Григорова 45

 

Психологически профили на зависими от алкохол и марихуана – сравнителен качествен анализ
Доц. Емилия Алексиева, Лора Леонтиева, Благовест Инджев 53

 

Тип III алкохолна зависимост при жени в България според типологията на Леш
Десислава Иванова 63

 

Нов подход към афективността при „неафективни“ психози
Ева Хараланова, д.пс., проф. д-р Светлозар Хараланов, д.м. 72

 

Уязвимост на личността към синдрома на професионално изпепеляване
Кристина Георгиева, Дроздстой Стоянов, Ралица Райчева 83

 

Епилепсия и тревожност. Възрастова динамика
Георгиев К., А. Шопова, М. Колева, С. Шопова 93

 

Особености на функционирането на базисни емоционални схеми и референтни връзки при индивиди с различни профили на шизофренно разстройство
Светозар Димитров 103

 

Трениране на социални умения при хора с психични разстройства
Славомир Христов Славов 113

 

Оценка на критичността в съдебнопсихологичната практика
К. Куков, П. Маринов, С. Раловска, Д. Пискулийска, А. Петрова 121

 

Личностни промени при хронични психични заболявания
Христо Йорданов 128

 

Тревожност, страх и справяне в денталната практика 
Венцислав Лазаров Стоев 140

 

Личностови разстройства и вменяемост
Благородна Бунева 144

 

 

ЧАСТ III. ПСИХОПАТОЛОГИЯ И
ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА 153

 

Интрацепция и вътрешна картина на заболяването при пациенти с исхемична болест на сърцето – с болков и неболков тип 
Anna Shtrahova 155

 

Екскориация – психосоматични аспекти и терапевтични интервенции
Теодора Стоенчева, Христо Давидов 164

 

Трихотиломания: психосоматични аспекти и терапевтични интервенции
Христо Давидов, Теодора Стоенчева 174

 

Мястото на психолога или психоаналитика в родилно и неонатологично отделение и естеството на работата му
Велина Иванова 182

 

Стратегии за справяне с всекидневните неприятности от здравен характер сред старите хора
Лилия Бабакова 193

 

Тревожност и самотност при лица с психози и лица със зависимости
Александър Масурски 205

 

 

ЧАСТ IV. НЕВРОПСИХОЛОГИЯ И НЕВРОНАУКА 217
 

Когнитивна преработка на вербална информация при дислексия на развитието
Доц. д-р Екатерина Тодорова 219

 

Вторична симптоматика при деца с дислексия на развитието
Лиляна Соколова 226

 

Ментализация и когнитивен профил при пациенти с ранна болест на Паркинсон 
Валентина Игнатова, Цветанка Стоянова, Людмила Тодорова 238

 

Силните страни и дарби на едно дете с дислексия
Росица Петкова 245

 

Сензорна дезинтеграция при деца от предучилищна възраст с нарушения в развитието
Снежанка Лунгова 252

 

Невропсихология и невропедагогика в приобщаващото образование за ученици със специални образователни потребности
Проф. Дора Левтерова, д.п.н. 260

 

 

ЧАСТ V. ПРОБЛЕМИ НА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА В
КОНТЕКСТА НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ 271

 

Корекционно-компенсаторна програма за деца със специални образователни потребности – комплексна и интензивна психологическа помощ и подкрепа
Милена Рачовска 273

 

Търсене на усещания и употреба на психоактивни вещества при студенти
Даниел Петров 285

 

Тревожността в детска възраст като симптом на дисфункционална семейна система
проф. д.пс.н. Ваня Матанова, Марияна Павлова 296

 

Депресия в ранна детска възраст: клинични перспективи
Петя Варчева 305

 

„Но…и мен ме има“
Жулиета Темникова, Даниела Миланова 316

 

Юношеството и тревожността. Поглед върху „паническите атаки“ в  юношеството, като „симптом“ на отделянето и автономността
Станимира Камчева 325

 

Психопатни черти и личностови разстройствав младежка възраст
Пламен Калчев 333

 

Мутизмът – да се криеш зад мълчанието
Елена Стефанова Тошева 345

 

Особености на екзекутивните функции при специфични нарушения на способността за учене
Деница Анастасова 353

 

Значението на думите в изграждането на Аз-образа на детето и лечебната сила на майчиния глас – aлтернативен подход „майчина хипноза“
Магдалена Ангелова 364

 

Future and Prospects of a Child with Mental Disease: Parents’ Look (On Kazakhstan Sample Materials)
Candidate of Psychological Sciences Kudaybergenova S. K.,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor Kabakova M. P. 371

 

Значението на клиничната практика в терапевтичната работа и обучението в системата на образованието при деца с разстройство от аутистичен спектър
Ана Андреева-Сапунджиева, Анна Манолева 378

 

Адекватност на мерките за въздействие при девиантно поведение и агресия в училище
Благородна Бунева, Патя Петрова 389

 

Clinical Psychology Education in Russia:
Between Western and Postsoviet Models
M. Berebin 396

 

Psychotherapeutic Treatment for Cancer Patients
Khussainova Ilmira Ramazanovna 408

 

Psychosocial Aid in Cancer Care
Khussainova Ilmira Ramazanovna 413