© 2017 by Institute of Mental Health and Development

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr

Венцислав Ангелов е клиничен психолог в Институт за психично здраве и развитие – гр. София. Бакалавър по психология – СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по клинична и консултативна психология – СУ „Св. Климент Охридски“. Участие в група за личен опит в парадигмата на когнитивно-поведенческа психотерапия. Сертификат за базови умения в когнитивно-поведенческа психотерапия. Сертификат за използване на Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2).

Участие във Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие (2016) с доклади на следните теми: „Триадата „дете-родител-психотерапевт“ в психотерапевтичното пространство“ и „Нарцисизъм. Поглед върху клиничната картина на Санди Хотчкис“. Автор в сборник „Случаи от практиката на клиничния психолог“ под редакцията на проф. Ваня Матанова.

Венцислав Ангелов