top of page

Институтът за психично здраве и развитие е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Целта на Института за психично здраве и развитие е да разработва, осъществява, пропагандира и внедрява програми за превенция, диагностика и терапия на проблеми в психичното здраве, осигуряващи разгръщането на потенциала и реализацията на индивидите в обществото. Осъществяването на целите е възможно чрез обединяване на усилията и разширяване на активността на специалистите в областта на психичното здраве, в съответствие със социалната значимост на проблемите.

 

1. Целеви групи

 • Индивиди с проблеми в психичното и социално функциониране.

 • Родители, желаещи да опознаят и развият уменията си за родителстване.

 • Деца с нарушения в развитието.

 • Родители на деца с нарушения в развитието.

 • Специалисти, имащи отношение към осъществяването на интеграцията на деца с нарушения в развитието.

 • Специалисти в областта на психичното здраве.

В Института за психично здраве и развитие се приемат за диагностика и терапия деца, юноши и възрастни. Извършват се обучения за учители, родители и специалисти от помагащи професии.

2. Дейности

Институтът за психично здраве и развитие предлага информиране, консултиране, диагностика и терапия на проблеми, свързани с психичното здраве.

2.1. Диагностична и терапевтична дейност:

 • Емоционални и поведенчески нарушения;

 • Хиперактивност с дефицит на вниманието;

 • Дислексия на развитието;

 • Генерализирани разстройства на развитието - аутистичен спектър;

 • Нарушения в развитието на езиковата система;

 • Разстройство на привързаността;

 • Нарушения на когнитивното функциониране;

 • Обучителни трудности;

 • Нарушения на психичното и социално функциониране в зряла възраст.

В зависимост от индивидуалните и специфични нужди, подкрепата ще бъде оказвана от клиничен психолог, психотерапевт, логопед, детски психиатър и детски невролог.

Предлаганите терапевтични програми имат за цел да открият ресурсите и потенциала и да подпомагат силните страни на индивида.

2.2. Други дейности:

Организиране на конгреси, конференции, семинари, кръгли маси и др;

 • Проучване и внедряване на добри практики;

 • Осъществяване на стажантски практики;

 • Предоставяне на възможности за осъществяване на емпирични проучвания за дисертации, дипломни работи и др.

 • Възможности за ползване на научна литература от библиотечния фонд на Института;

 • Стандартизация на тестове за оценка на психично функциониране.

 • Промотиране на дейностите на Институт за психично здраве и развитие.

 • Тийм билдинг;

 • Консултиране за служители и семействата им;

 • Комуникативен тренинг за служители в частни и държавни институции;

 • Супервизия;

 • Тренинги за стратегии за държавни и частни структури;

 • Кариерно развитие;

 • Лонгитюдни и скрининг изследвания за превенция на нарушения.

 

3. Човешки ресурси

Във връзка с дейността на Института за психично здраве и развитие е необходимо високо специализиран екип да детерминира нуждите на индивидите и да изработи индивидуални програми за развитие и терапия. Специализираният екип работи в колаборация с институции, имащи отношение към проблемите на психичното здраве. При оценката и планирането на въздействията, добрите практики изискват взаимодействие между специалисти от различни научни области. Мултидисциплинарният екип предполага съгласуваност между отделните му членове, с дефинитивно определяне на отговорностите и сферите на въздействие. Мултидисциплинарният екип включва:

 • клинични психолози,

 • логопеди,

 • невролог,

 • детски психиатър,

 • психотерапевти.

bottom of page