top of page

Терапевтична дейност

Предоставяни дейности

 

 • Индивидуална терапия - във всяка сесия клиентът има пространство, в което без предразсъдъци да изследва мислите, емоциите и поведението си. По този начин, с помощта на терапевта, той може да постигне по-добро разбиране за себе си и да изгради умения, чрез които ефективно да посреща предизвикателствата, с които се сблъсква. Всяка индивидуална сесия има фиксирани ден, час и продължителност, чрез което се създава усещане за сигурност и последователност.

  • Терапия за деца и юноши - порастването е вълнуващо пътешествие, което обаче може да бъде изпълнено с различни емоционални, социални и поведенчески трудности. Работата ни с деца и юноши се базира на зачитането на тяхната индивидуалност, както и на комуникация със семейството. Наш основен принцип е, че не може да има терапия при деца и юноши без диалог със семейството. При работата си с деца поставяме акцента върху изграждането на сигурно пространство и използваме редица подходи (вкл. игри, разговори, арт-терапия), чрез които ги съпровождаме, докато преминават през различни трудности, като едновременно с това им помагаме да развият собствения си потенциал за справяне. 

   • Проблемите в детска и юношеска възраст, с които се занимаваме, са: нарушения в аутистичния спектър, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, дисфазия на развитието, речеви и езикови нарушения, депресия, емоционална дисрегулация, дислексия на развитието, обучителни затруднения, тревожност, фобии и страхове, справяне при развод, загуба и скръб, стрес, усвояване на хигиенни навици (вкл. неволно изпускане, приучаване към гърне), нарушения в съня, отказ за посещаване на детска градина или училище, тормоз, хранителни нарушения, рисково поведение, проблеми с идентичността (вкл. полова, сексуална), изблици на гняв и агресивност, ревност между братя и сестри (сиблингова ревност), психични и емоционални травми, обсесивно-компулсивно разстройство, повтарящи се действия (напр. чоплене на кожата, скубане на мигли, гризане на нокти), тикове, поведенчески проблеми, гейминг

  • Фамилна и брачна терапия - чрез дейността си подкрепяме двойки и семейства, които се справят с различни проблеми, помагаме им да разпознаят и разрешат конфликтите и да възстановят връзката помежду си. Фамилната терапия може да бъде полезна на родители, които срещат затруднения в отглеждането на децата си, на двойки, които искат да се радват на по-удовлетворяваща връзка, както и на семейства, в които комуникацията е затруднена, преминават през загуба, силен стрес или други проблеми.

  • Логопедична терапия - този вид терапия е конкретно насочена към справянето с различни езикови и речеви затруднения, нарушения на четенето, писането и математическите операции. В сесиите се използват различни логопедични упражнения и игри. При дислексия, дискалкулия и обучителни трудности обикновено работата с логопед се предхожда от работа с психолог или двамата специалисти работят съвместно. 

  • Групова терапия - това е вид психотерапия, която включва един или двама психолози, работещи с група от хора. Груповата терапия може да се насочена към справяне с определен проблем, подобряване на социалните умения и изследване на различни гледни точки в защитена среда. 

Груповите дейности, които Институт за психично здраве и развитие предлага към момента са:

 • Групи за тийнейджъри (с водещи Велислава Николова и Ангела Иванова) - в тези структурирани занимания младите хора могат да изследват различни теми, които са част от живота им и са важни за тях. Чрез груповата терапия тийнейджърът ще открива нови начини за справяне с трудности, ще се учи как да е удовлетворен от себе си и живота, който има. За повече информация относно предстоящи групи за тийнейджъри, моля, следете сайта ни.

 • “Училище за разделени родители” (с автор и водещ Велислава Николова) - в тези срещи родителите, които преминават през раздяла или развод, могат да получат специализирана информация и подкрепа в този труден период. По този начин те могат да вземат информирани решения за себе си и своите деца. За повече информация относно предстоящи групи за разделени родители, моля, следете сайта ни.

 

Терапевтични подходи, които използваме  

В практиката си се позоваваме на вярването, че зад един проблем обикновено стоят различни фактори, които могат да бъдат биологични, психологически и социални. Тези фактори си взаимодействат и определят както здравето, така и неблагосъстоянието, като това ни позволява да поддържаме една по-широка гледна точка към състоянието на клиента. 

В работата си използваме различни подходи (или комбинация от такива), които са базирани на научни изследвания и доказателства. В работата си с всеки клиент изготвяме индивидуален план, който да отговаря на специфичните му нужди. Подходите, които използваме, са:

 

 • Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) - този подход се основава на вярването, че мислите, емоциите и поведението са взаимносвързани. КПТ е насочена към идентифициране на дисфункционалните мисли, които влияят върху настроението и поведението. В хода на терапията клиентът се научава сам да открива негативните мисли, които има, да преценява дали отговарят на реалността и да ги оспорва. Чрез промяна на мисленето и убежденията на клиента се постига по-устойчива емоционална и поведенческа промяна.

 • Базирана на ментализация терапия (МБТ) - фокусът при този подход е ментализирането - собствените умения за общуване и умение да се “държи в ума ни умът на другите” и “да се мисли за мисленето и преживяването”. С термина “ум” се описват всички динамични психични процеси на преживяване като мисли, чувства, емоции, потребности, желания, вярвания и намерения. Затова и този вид терапия се фокусира върху изграждане и развитие на ментализационния ни капацитет - умението на предполагаме какво могат да означават собствените ни и чуждите психични състояния и как се повлияват взаимно.

 • Системен подход - този подход разглежда индивида като част от определени междуличностни отношения, най-вече семейните такива. Затова той  е насочен към тяхното по-добро разбиране и изследване на ролята им във възникването на различни психопатологични феномени. Чрез този вид терапия се работи върху процесите в семейството и постигане на оптимално функциониране в системата.

 • Психодинамичен подход - това е дълбинен и дългосрочен метод за изследване на личността и нейните често несъзнавани конфликти, желания и страхове. Чрез този подход клиентът, с помощта на терапевта, може подробно да изучи своето минало, ранните отношения със значимите за него хора и как те оказват влияние върху настоящите му затруднения.

 • Игрова терапия - често за някои деца е трудно да изразят чрез думи преживяванията си, затова в работата си с тях използваме играта, която е и естествена част от живота на всяко дете. Тя служи като средство за общуване, изразяване на потиснати емоции и учене на нови модели на поведение. Играта е неизменна част от терапията на всяко дете, независимо от възрастта и проблема.

 • Сензорно-интегративна терапия - при този вид терапия, използван най-често при деца, дейностите са насочени към подобряване на процесите на приемане, преработка, анализиране и интерпретиране на постъпващите от външния свят сетивни стимули. При тази терапия всяка от сетивните модалности е поставена в процес на активна работа, чрез което децата постигат по-добро разбиране за средата и могат да взаимодействат по-ефективно с нея.

 

Нашият екип е мултидисциплинарен и може да покрие широк спектър от проблеми. За повече информация относно областите ни на експертиза, се свържете с нас.

bottom of page