top of page

Психотерапевтичен, консултативен и диагностичен тренинг

Стажантски програми

На клиничната база на Института за психично здраве и развитие се провеждат редовни стажантски програми, имащи за цел споделяне на опит с външни и обучаващи се специалисти.

Супервизия

Осигуряване на супервизия за клинично-ориентираните професионалисти, студенти и обучаващи се с цел подобряване на индивидуалната и груповата практика и традиции

Семинари и обучения

Обучения за специалисти, дообогатяващи техния ресурс и компетенции, както и лекции и събития за широката публика, имащи за цел психоедукация и подпомагане на разбирането за себе си и другите.

Тренинг програма по психотерапия

Психотерапевтична тренинг програма, изградена на базата на добрите психотерапевтични практики в световен мащаб, опитът и традициите на ИПЗР и интегративна рамка на работа

bottom of page